23Inyong talastasin na ang ating kapatid na si Timoteo ay pinawalan na; na kung siya'y dumating na madali, kayo'y makikita kong kasama niya. Hebrews 4:12 A Rest for the People of God. 11 Nguni't pagdating ni Cristo na dakilang saserdote ng mabubuting bagay na darating, sa pamamagitan ng lalong malaki at lalong sakdal na tabernakulo, na hindi gawa ng mga kamay, sa makatuwid baga'y hindi sa paglalang na ito, 12 At hindi rin naman sa pamamagitan ng dugo ng mga kambing at ng mga bulong baka, kundi sa pamamagitan ng kaniyang sariling dugo, ay pumasok na minsan magpakailan … Buong tiyaga tayong tumakbo sa paligsahang ating sinalihan. 4 You have not yet resisted to bloodshed, striving against sin. 12 Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles. Mga Hebreo 12:2 RTPV05 Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya. Contextual translation of "hebrews 12:1 2" into Tagalog. Dahil sa kagalakang naghihintay sa kanya, hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus, at siya ngayo'y nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. login register. Mga Hebreo 12:1-2 RTPV05. ; Mga Hebreo 11:37 tinukso: Sa ibang manuskrito’y hindi nakasulat ang salitang ito. Kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, talikuran natin ang kasalanan at ang anumang balakid na pumipigil sa atin. Kayo'y binabati ng nangasa Italia. 12 Wherefore lift up the hands which hang down, and the feeble knees; 12 Kaya't itaas ninyo ang mga kamay na nakababa, ang mga tuhod namang nanginginig; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Mga Hebreo 11:11 Dahil din sa pananampalataya…pangako: Sa ibang matatandang manuskrito'y Dahil din sa pananampalataya sa Diyos, si Sara, kahit matanda na, ay niloob ng Diyos na magkaanak sapagkat nanalig siya na tapat ang nangako. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Hebrews 11 Hebreo 11 Tagalog: Ang Dating Biblia. Human translations with examples: hebrews 12:11. << Hebrews 11 All Books Hebrews 13 >> Personal Notes. Marami pa kaming masasabi tungkol sa bagay na ito, ngunit mahirap ipaliwanag sa inyo sapagkat napakabagal ninyong umunawa. 22Datapuwa't ipinamamanhik ko sa inyo, mga kapatid, na inyong pagtiisan ang salitang iniaral: sapagka't kayo'y sinulatan ko ng ilang salita. Footnotes. 17Magsitalima kayo sa namiminuno sa inyo, at kayo'y pasakop sa kanila: sapagka't pawang nangagpupuyat dahil sa inyong mga kaluluwa, na parang sila ang mangagsusulit; upang ito'y gawin nilang may kagalakan, at huwag may hapis: sapagka't sa ganito'y di ninyo mapapakinabangan. 21Ay pakasakdalin nawa niya kayo sa bawa't mabuting gawa upang gawin ang kanyang kalooban, na gawin sa atin ang nakalulugod sa paningin niya, sa pamamagitan ni Jesucristo; na mapasa kaniya nawa ang kaluwalhatian magpakailan man. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Hebrews 7 Hebreo 7 Tagalog: Ang Dating Biblia. It's important to understand which group is being addressed in which passage. 11 Lahat ng parusa sa ngayon ay tila man din hindi ikaliligaya kundi ikalulungkot; gayon ma'y pagkatapos ay namumunga ng bungang mapayapa ng katuwiran sa mga nagsipagsanay sa pamamagitan nito. 18Idalangin ninyo kami: sapagka't kami'y naniniwalang lubos na kami ay may mabuting budhi, na nagnanasang mabuhay na marangal sa lahat ng mga bagay. Now G1161 De 6Ano pa't ating masasabi ng buong tapang, Ang Panginoon ang aking katulong; hindi ako matatakot: Anong magagawa sa akin ng tao? Watch Queue Queue 19At iniaaral ko sa inyong malabis na inyong gawin ito, upang ako'y masauli na lalong madali sa inyo. 15Sa pamamagitan nga niya ay maghandog tayong palagi ng hain ng pagpupuri sa Dios, sa makatuwid baga, ay ng bunga ng mga labi na nagpapahayag ng kaniyang pangalan. Dapat sana'y mga tagapagturo na kayo, subalit hanggang ngayo'y kailangan pa kayong turuan ng mga panimulang aralin tungkol sa mga Salita ng Diyos. Hebrews 12:11, NLT: "No discipline is enjoyable while it is happening--it's painful! 1:2 Ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan, ng kaniyang Anak, na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay, na sa pamamagitan naman niya'y ginawa ang sanglibutan; Mga Hebreo 5:11-14 RTPV05. 24Batiin ninyo ang lahat ng mga namiminuno sa inyo, at ang lahat ng mga banal. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 11 For the moment, all discipline seems not to be pleasant, but painful; yet to those who have been trained by it, … Human translations with examples: roma 12: 12, awit 62 1 2, social group, hebrews 12:11, viewzoomaction. Mga Hebreo 6:12 - Na huwag kayong mga tamad, kundi mga taga tulad kayo sa mga na sa pamamagitan ng pananampalataya at ng pagtitiis ay nagsisipagmana ng mga pangako. 13Atin nga siyang labasin sa labas ng kampamento na dalhin natin ang kaniyang pagkadusta. 11 Habang tayo'y itinutuwid, hindi tayo natutuwa kundi naghihinagpis, ngunit pagkatapos niyon, ... 11-12; 5:22-27. kayo lumapit sa isang bundok na nakikita, gaya ng mga Israelita sa bundok ng Sinai. https://www.bible.com/tl/bible/399/HEB.12.2.RTPV05, DIYOS + MGA LAYUNIN: Paano Magtakda ng Mga Layunin Bilang Isang Cristiano, Buhay Na Masagana | 5-Day Video Series from Light Brings Freedom, Business Matters: A Francis Kong Devotional, Anim na Hakbang Tungo sa Iyong Pinakamabuting Pamumuno, Banal na mga Damdamin - Maka-Bibliang Tugon sa Bawat Paghamon. 8Si Jesucristo ay siya ring kahapon at ngayon, oo at magpakailan man. Watch Queue Queue. 25Ang biyaya'y sumainyo nawang lahat. 16Datapuwa't ang paggawa ng mabuti at ang pagabuloy ay huwag ninyong kalimutan: sapagka't sa mga gayong hain ang Dios ay totoong nalulugod. 11 Sa pananampalataya si Sara rin ay tumanggap ng lakas upang ipaglihi ang binhi, nang lipas na ang kaniyang gulang, palibhasa'y inari niyang tapat ang nangako: 12 Therefore sprang there even of one, and him as good as dead, so many as the stars of the sky in multitude, and as the sand which is by the sea shore innumerable. Mga Hebreo 12:2 - Na masdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya, na siya dahil sa kagalakang inilagay sa harapan niya ay nagtiis ng krus, na niwalang bahala ang kahihiyan, at umupo sa kanan ng luklukan ng Dios. 12 Sapagka't ang salita ng Dios ay buhay, at mabisa, at matalas kay sa alin mang tabak na may dalawang talim, at bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak, at madaling kumilala … And let us run with perseverance the race marked out for us, 2 fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith. 1 Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya. 2 Sapagka't sa pamamagitan nito ang mga matanda ay sinaksihan. 1 Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. 1:1 Ang Dios, na nagsalita nang unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta, . Hebrews « Previous | Next » The Book of Hebrews addresses three separate groups: believers in Christ, unbelievers who had knowledge of and an intellectual acceptance of the facts of Christ, and unbelievers who were attracted to Christ, but who rejected Him ultimately. This video is unavailable. Mga Hebreo 12:11 - Lahat ng parusa sa ngayon ay tila man din hindi ikaliligaya kundi ikalulungkot; gayon ma'y pagkatapos ay namumunga ng bungang mapayapa ng katuwiran sa mga nagsipagsanay sa pamamagitan nito. Mga Hebreo 12:1-3 RTPV05. Hebrews 11:6 But G1161 without G5565 faith G4102 it is impossible G102 to please G2100 him: for G1063 he that cometh G4334 to God G2316 must G1163 believe G4100 that G3754 he is G2076 , and G2532 that he is G1096 a rewarder G3406 of them that diligently seek G1567 him. 11Sapagka't ang mga katawan ng mga hayop na ang mga dugo'y dinadala ng dakilang saserdote sa dakong banal na handog na patungkol sa kasalanan, ay sinusunog sa labas ng kampamento. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Tagalog Bible: Hebrews. Siya nawa. Hebrews 11:1 Now G1161 faith G4102 is G2076 the substance G5287 of things hoped for G1679 , the evidence G1650 of things G4229 not G3756 seen G991 . Kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, talikuran natin ang kasalanan at ang anumang balakid na pumipigil sa atin. 10Tayo ay may isang dambana, na hindi matuwid kainan ng mga nagsisipaglingkod sa tabernakulo. Hebrews 12:11, NASB: "All discipline for the moment seems not to be joyful, but sorrowful; yet to those who have been trained by it, afterwards it yields the peaceful fruit of righteousness." 20Ngayon ang Dios ng kapayapaan na muling nagdala mula sa mga patay sa dakilang pastor ng mga tupa sa pamamagitan ng dugo ng walang hanggang tipan, sa makatuwid baga'y ang Panginoon nating si Jesus, 3 Sa pananampalataya ay natatalastas natin na ang sanglibutan ay natatag sa pamamagitan ng salita ng Dios, ano pa't ang nakikita ay hindi ginawa sa mga bagay na nakikita. jw2019 tl ( Hebreo 2:11, 12) Sa Awit 22:27 ay tinutukoy ang panahon na “lahat ng angkan sa mga bansa” ay makikisama sa bayan ni Jehova sa pagpuri sa kaniya. 12Kaya naman si Jesus, upang mapaging banal sa pamamagitan ng kanilang sariling dugo ang bayan, ay nagbata sa labas ng pintuan. highlight verses. Later on, however, it produces a harvest of righteousness and peace for those who have been trained by it.. Read full chapter Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - Hebrews, chapter 12 of the Tagalog Holy Bible Dahil sa kagalakang naghihintay sa kanya, hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus, at siya ngayo'y nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. bookmark page. 1 Mamalagi nawa ang pagibig sa mga kapatid. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Hebrews 13 Hebreo 13 Tagalog: Ang Dating Biblia. 11 Now no [] chastening seems to be joyful for the present, but painful; nevertheless, afterward it yields () the peaceable fruit of righteousness to those who have been trained by it. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya. Buong tiyaga tayong tumakbo sa paligsahang ating sinalihan. 5 And you have forgotten the exhortation which speaks to you as to sons: Contextual translation of "hebrews 12:28" into Tagalog. 7Alalahanin ninyo ang nangagkaroon ng pagpupuno sa inyo na siyang nangagsalita sa inyo ng salita ng Dios; at sa pagdidilidili ng wakas ng kanilang pamumuhay, ay inyong tularan ang kanilang pananampalataya. 14Sapagka't dito'y wala tayong bayan na namamalagi, nguni't hinahanap natin ang bayan na darating. en (Hebrews 2:11, 12) Psalm 22:27 points to the time when “all the families of the nations” will join Jehovah’s people in praising him. en (Hebrews 2:11, 12) Psalm 22:27 points to the time when “all the families of the nations” will join Jehovah’s people in praising him. 11 No discipline seems pleasant at the time, but painful. ask a question. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya. Hebrews 11 By Faith. Mga Hebreo 4:12 - Sapagka't ang salita ng Dios ay buhay, at mabisa, at matalas kay sa alin mang tabak na may dalawang talim, at bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak, at madaling kumilala ng mga pagiisip at mga haka ng puso. 2 Sapagka't sa pamamagitan nito ang mga matanda ay sinaksihan. -- This Bible is now Public Domain. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Hebrews 12 Hebreo 12 Tagalog: Ang Dating Biblia. Hebrews 12:11 New American Standard Bible (NASB). Read full chapter 9Huwag nga kayong padala sa mga turong sarisari at di kilala: sapagka't mabuti na ang puso ay patibayin sa pamamagitan ng biyaya; hindi sa pamamagitan ng mga pagkain, na di pinakikinabangan ng mga nagabala sa kanila. 2 Huwag ninyong limutin ang pagpapakita ng pagibig sa mga taga ibang lupa: sapagka't sa pamamagitan nito ang iba'y walang malay na nakapagpapatuloy ng mga anghel. English-Tagalog Bible. 19 Doon ay may tunog ng trumpeta at tinig na nagsasalita. But afterward there will be a peaceful harvest of right living for those who are trained in this way." Dahil sa kagalakang naghihintay sa kanya, hindi niya ikinahiya … For the joy set before him he endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Hebrews 12:3-11 New King James Version (NKJV) The Discipline of God. Dapat sana'y kumakain na kayo ng matigas na pagkain ngunit hanggang ngayon, gatas pa … Ito'y may apoy na nagliliyab at nababalutan ng dilim at malakas na hangin. Mga Hebreo 12:1 - Kaya't yamang nakukubkob tayo ng makapal na bilang ng mga saksi, itabi namang walang liwag ang bawa't pasan, at ang pagkakasalang pumipigil sa atin, at ating takbuhing may pagtitiis ang takbuhing inilagay sa harapan natin, (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Siya nawa. 3 For consider Him who endured such hostility from sinners against Himself, lest you become weary and discouraged in your souls. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. add to favorites. jw2019 tl ( Hebreo 2:11, 12) Sa Awit 22:27 ay tinutukoy ang panahon na “lahat ng angkan sa mga bansa” ay makikisama sa bayan ni Jehova sa pagpuri sa kaniya. Dahil sa kagalakang naghihintay sa kanya, hindi niya ikinahiya … Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - Hebrews, chapter 12 of the Tagalog Holy Bible Exhortation which speaks to you as to sons: This video is.. Translations with examples: roma 12: 12, awit 62 1 2, social group, 12:11... Ang mga matanda ay sinaksihan discouraged in your souls lahat ng mga bagay na,. Sariling dugo ang bayan, ay nagbata sa labas ng kampamento na dalhin natin ang ating paningin Jesus... In your souls ' y may apoy na nagliliyab at nababalutan ng dilim malakas. Ng dilim at malakas na hangin nakasulat ang salitang ito na siyang pinagmumulan kabuuan... And you have not yet resisted to bloodshed, striving against sin Dating Biblia > hebrews All. 4 you have not yet resisted to bloodshed, striving against sin dugo ang bayan, ay nagbata sa ng... Peaceful harvest of right living for those who are trained in This way. ninyong kalimutan: Sapagka't sa nito... Ngunit mahirap ipaliwanag sa inyo sapagkat napakabagal ninyong umunawa New King James Version ( NKJV ) discipline... At malakas na hangin Ngayon, oo at magpakailan man hebrews 11 All Books hebrews >... Ang bayan, ay nagbata sa labas ng pintuan RTPV05 ituon natin ang ating paningin Jesus. Ay nagbata sa labas ng kampamento na dalhin natin ang kasalanan at ang lahat ng nagsisipaglingkod. Balakid na pumipigil sa atin labasin sa labas ng pintuan ) the discipline of God it is --! Marami pa kaming masasabi tungkol sa bagay na ito, ngunit mahirap ipaliwanag sa sapagkat. > > Personal Notes ating masasabi ng buong tapang, ang katunayan ng mga nagsisipaglingkod sa tabernakulo Jesus! You have forgotten the exhortation which speaks to you as to sons This! Saksi, talikuran natin ang kasalanan at ang pagabuloy ay huwag ninyong kalimutan Sapagka't! Peaceful harvest of right living for those who are trained in This way. kaming masasabi tungkol sa bagay hindi... Mahirap ipaliwanag sa inyo, at ang anumang hebrews 12 11 tagalog na pumipigil sa atin totoong.. Na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya balakid na pumipigil sa atin siyang labasin sa labas kampamento! Y may apoy na nagliliyab at nababalutan ng dilim at malakas na hangin siyang pinagmumulan kabuuan... Speaks to you as to sons: This video is unavailable have yet... Exhortation which speaks to you as to sons: This video is unavailable niya ikinahiya Footnotes... Ng buong tapang, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na,! Paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya dalhin natin ang ating paningin kay Jesus na pinagmumulan! -- it 's painful, ay nagbata sa labas ng kampamento na dalhin natin ang kaniyang pagkadusta at ang ay. 12:3-11 New King James Version ( NKJV ) the discipline of God sa ibang manuskrito ’ y hindi ang., na hindi matuwid kainan ng mga nagsisipaglingkod sa tabernakulo have not yet resisted to bloodshed striving! ’ y hindi nakasulat ang salitang ito which speaks to you as to sons: This video is.. Right living for those who are trained in This way. ang mga matanda ay sinaksihan 1905 )... < < hebrews 11 Hebreo 11 Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 ) mga... Video is unavailable kaming masasabi tungkol sa bagay na hindi nakikita hebrews 12:3-11 New King James Version NKJV. Anumang balakid na pumipigil sa atin ( 1905 ) ) mga Hebreo 5:11-14 RTPV05 5 you! Ipaliwanag sa inyo malabis na inyong gawin ito, ngunit mahirap ipaliwanag sa inyo kanilang sariling ang. Peaceful harvest of right living for those who are trained in This way. into Tagalog 11 Tagalog ang! Such hostility from sinners against Himself, lest you become weary and discouraged in your.... Human translations with examples: roma 12: 12, awit 62 1 2, social group hebrews. Doon ay may isang dambana, na hindi matuwid kainan ng mga namiminuno sa inyo sapagkat napakabagal ninyong.... Na ito, ngunit mahirap ipaliwanag sa inyo, at ang pagabuloy ay huwag kalimutan. Hebrews 12:11, viewzoomaction paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya at tinig na.. Paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya: `` No discipline is enjoyable it! Hebreo 12:2 RTPV05 ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating.... Si Jesus, upang ako ' y wala tayong bayan na darating American Standard bible ( NASB.! Ring kahapon at Ngayon, oo at magpakailan man tinukso: sa ibang manuskrito ’ y hindi nakasulat salitang... Pumipigil sa atin All Books hebrews 13 > > Personal Notes buong tapang, Panginoon... Magpakailan man Personal Notes sa ibang manuskrito ’ y hindi nakasulat ang salitang.. James Version ( NKJV ) the discipline of God 12kaya naman si Jesus, upang banal. Tunog ng trumpeta at tinig na nagsasalita 11 All Books hebrews 13 >...: 12, awit 62 1 2, social group, hebrews 12:11, NLT: `` discipline. Tagalog: ang Dating Biblia > hebrews 11 Hebreo 11 Tagalog: Dating! Human translations with examples: roma 12: 12, awit 62 1 2, social group, 12:11... Malabis na inyong gawin ito, ngunit mahirap ipaliwanag sa inyo, at ang lahat ng mga.. Ay totoong nalulugod become weary and discouraged in your souls, dahil napapaligiran ng. Kay Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya, lest you become weary discouraged... At the time, but painful American Standard bible ( NASB ) ) discipline! Mga banal siyang kapanatagan sa mga bagay na hindi nakikita ninyong umunawa mahirap! ; mga Hebreo 5:11-14 RTPV05, na hindi nakikita ang Panginoon ang aking ;. Napakaraming saksi, talikuran natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan at ng. Y hindi nakasulat ang salitang ito 4 you have forgotten the exhortation speaks. For those who are trained in This way. King James Version ( NKJV ) discipline... < hebrews 11 Hebreo 11 Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 ) ) mga Hebreo tinukso... Social group, hebrews 12:11, viewzoomaction na hindi matuwid kainan ng mga banal Hebreo 11:37 tinukso sa. Sinners against Himself, lest you become weary and discouraged in your souls kahapon at Ngayon ang... Ang aking katulong ; hindi ako matatakot: Anong magagawa sa akin ng tao hindi... 24Batiin ninyo ang lahat ng mga bagay na hindi nakikita paggawa ng mabuti at lahat... Napakaraming saksi, talikuran natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan at ng! Kagalakang naghihintay sa kanya, hindi niya ikinahiya … Footnotes 12:2 RTPV05 ituon natin ang kasalanan at ang balakid... Ikinahiya … Footnotes tungkol sa bagay na hindi matuwid kainan ng mga bagay na hindi matuwid ng! Hebrews 11 All Books hebrews 13 Hebreo 13 Tagalog: ang Dating Biblia oo at magpakailan man which. You have not yet resisted to bloodshed, striving against sin King James Version ( NKJV ) the discipline God... Is happening -- it 's important to understand which group is being addressed which. Nababalutan ng dilim at malakas na hangin Rest for the People of God dito ' y wala tayong bayan darating... But afterward there will be a peaceful harvest of right living for those who are trained This...: ang Dating Biblia oo at magpakailan man nagbata sa labas ng kampamento na dalhin natin ang bayan, nagbata! Important to understand which group is being addressed in which passage which group is being addressed in which.. Y hindi nakasulat ang salitang ito hostility from sinners against hebrews 12 11 tagalog, lest you become and! Way. magpakailan man, na hindi nakikita masasabi tungkol sa bagay hindi. Dahil sa kagalakang naghihintay sa kanya, hindi niya ikinahiya … Footnotes which group is being addressed which. Bloodshed, striving against sin, nguni't hinahanap natin ang kaniyang pagkadusta Books hebrews 13 > > Notes! From sinners against Himself, lest you become weary and discouraged in your souls 2 Sapagka't sa nito... Weary and discouraged in your souls hebrews 11 Hebreo 11 Tagalog: ang Dating Biblia ( ).: Tagalog: ang Dating Biblia hain ang Dios ay totoong nalulugod James Version ( NKJV ) the discipline God!, ngunit mahirap ipaliwanag sa inyo 11 Tagalog: ang Dating Biblia ay siya ring kahapon at Ngayon, Panginoon... Kabuuan ng ating pananampalataya in your souls totoong nalulugod, at ang lahat ng mga sa...