Colosas 3:23 - Anomang inyong ginagawa, ay inyong gawin ng buong puso, na gaya ng sa Panginoon, at hindi sa mga tao; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 中文 čeÅ¡tina Nederlands français ქართული ენა Deutsch italiano 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska Tagalog … 17 At anuman ang inyong sasabihin o gagawin, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Jesus at sa pamamagitan niya'y magpasalamat kayo sa Diyos Ama. Colossians 3:17 New Living Translation (NLT) 17 And whatever you do or say, do it as a representative of the Lord Jesus, giving thanks through him to God the … Paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Cristo, sapagkat iyan ang dahilan kung bakit kayo tinawag sa iisang katawan. 1:4 Nang nabalitaan namin ng inyong pananampalataya kay Cristo Jesus, at ang pagibig ninyo sa lahat ng mga banal. 1:1 Si Pablo, na apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at ang kapatid nating si Timoteo. Chapter 3 - Colossians « Previous ... 17 And whatsoever ye do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God and the Father by him. Matuto nang Higit Pa Tungkol sa Magandang Balita Bible (Revised). Read verse in New International Version May nakakakita man o wala, maglingkod kayo hindi upang kalugdan ng mga tao, kundi dahil sa kayo'y talagang tapat at may takot sa Panginoon. 2:3 Na siyang kinatataguan ng lahat ng mga kayamanan ng karunungan at ng kaalaman. 3:15 At maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Cristo, na diya'y tinawag din naman kayo sa isang katawan; at kayo'y maging mapagpasalamat. Colossians 3:15-17 We can then put on the character of Christ as mentioned by Paul in Colossians 3:15-17. lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa, at huwag kayong maging malupit sa kanila. Anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo nang buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. (Colossians 3:17, NIV) References 3:19 Mga lalake, ibigin ninyo ang inyo-inyong asawa, at huwag kayong maging mapait sa kanila. 2:21 Gaya ng: Huwag dumampot, ni huwag lumasap, ni huwag humipo; 2:22 (Ang lahat ng mga bagay na ito ay mangasisira sa paggamit), ayon sa mga utos at mga aral ng mga tao? Si Cristo ang inyong buhay, at kapag siya'y nahayag na, mahahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang karangalan. kayong magsisinungaling sa isa't isa, sapagkat hinubad na ninyo ang dati ninyong pagkatao, pati ang mga gawa nito. Whatsoever ye do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus. SHOW MENU. Colossians 3:12–14 12 Therefore, as God’s chosen people, holy and dearly loved, clothe yourselves u with compassion, kindness, humility, v gentleness and patience. babae, pasakop kayo sa inyong asawa, sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. The Judaizers have made them feel inferior, incomplete, lacking in what w… 3:21 Mga ama, huwag ninyong ipamungkahi sa galit ang inyong mga anak, upang huwag manghina ang loob nila. 3:22 Mga alipin, magsitalima kayo sa lahat ng mga bagay sa mga yaong ayon sa laman ay inyong mga panginoon: hindi ang paglilingkod sa paningin, na gaya ng pagbibigay lugod sa mga tao, kundi sa katapatan ng puso, na mangatakot sa Panginoon: 3:23 Anomang inyong ginagawa, ay inyong gawin ng buong puso, na gaya ng sa Panginoon, at hindi sa mga tao; 3:24 Yamang inyong nalalaman na sa Panginoon ay tatanggapin ninyo ang ganting mana; sapagka't naglilingkod kayo sa Panginoong Jesucristo. — Colossians 3:9, 10. jw2019 tl Lahat ng ito ay posible sapagkat ang tumpak na kaalaman ng Salita ng Diyos ay tumulong sa akin na alisin ang aking dating kriminal na pagkatao at magsuot ng isang bagong Kristiyanong pagkatao na ayon sa larawan at wangis ng Diyos na Jehova. If ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right … (Colossians 3:2-3, NIV) "Bear with each other and forgive whatever grievances you may have against one another. 4:16 At pagkabasa ng sulat na ito sa inyo, ay ipabasa naman ninyo sa iglesia ng mga taga Laodicea; at basahin naman ninyo ang sulat na mula sa Laodicea. Kung may hinanakit kayo kaninuman, magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. Contextual translation of "colossians 3:16" into Tagalog. In verses 12 to 17, he will describe several individual things that are trademarks of Christian attitude and conduct – things that Christians see as part of the standard they strive for and live by. [ See verse text ] This verse begins a new section extending through chapter 4, verse 1. Colossians 3:23 And G2532 whatsoever G1437 * G3956 ye G3748 do G4160 , do G2038 it heartily G5590 * G1537 , as G5613 to the Lord, G2962 and G2532 not G3756 unto men; G444 And G2532 Kai kayo sa isa't isa at magpatawad kayo kung may hinanakit kayo kaninuman. 13 Magpasensiya kayo sa isa't isa. At anuman ang inyong sasabihin o gagawin, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Jesus at sa pamamagitan niya'y magpasalamat kayo sa Diyos Ama. Forgive as … ninyo ang bagong pagkatao na patuloy na nababago at nagiging kalarawan ng Diyos na lumikha sa inyo, upang lalo ninyo siyang makilala. 4:14 Binabati kayo ni Lucas, ang minamahal na manggagamot, at ni Demas. First, however, Paul reminds them of who they really are in God's eyes as a way of encouraging them to continually strive for the standard Christ has established. 3:1 Kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Cristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas, na kinaroroonan ni Cristo, na nakaupo sa kanan ng Dios. Colossians « Previous | Next » The Book of Colossians was written explicitly to defeat the heresy that had arisen in Colosse, which endangered the existence of the church. Sa ibang manuskrito'y hindi nakasulat ang mga salitang ito. Kaya't dapat nang mawala sa inyo ang mga pagnanasang makalaman, ang pakikiapid, kahalayan, mahalay na simbuyo ng damdamin, masasamang nasa, at ang kasakiman na isang uri ng pagsamba sa diyus-diyosan. 3:20 Mga anak, magsitalima kayo sa inyong magulang sa lahat ng mga bagay, sapagka't ito'y totoong nakalulugod sa Panginoon. COL 3:16 Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom; teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. 2:16 Sinoman nga ay huwag humatol sa inyo tungkol sa pagkain, o sa paginom, o tungkol sa kapistahan, o bagong buwan o araw ng sabbath: 2:17 Na isang anino ng mga bagay na magsisidating: nguni't ang katawan ay kay Cristo. English-Tagalog Bible gives you fast searching & browsing of the King James version (KJV) and the Ang Bibliya version of the Bible. 4:18 Ang bating sinulat ng aking sariling kamay, akong si Pablo. Obwohl die Meinungen dort nicht selten verfälscht sein können, bringen die Bewertungen in ihrer Gesamtheit einen At higit sa lahat, magmahalan kayo, sapagkat ang pag Colossians 3:12-17: Therefore, as God's chosen people, holy and dearly loved, clothe yourselves with compassion, kindness, humility, gentleness and patience. Browse Sermons on Colossians 3:14-17. 1:22 Gayon ma'y pinakipagkasundo niya ngayon sa katawan ng kaniyang laman, sa pamamagitan ng kamatayan, upang kayo'y iharap na mga banal at walang dungis at walang kapintasan sa harapan niya: 1:23 Kung tunay na kayo'y mamamalagi sa pananampalataya, na nababaon at matitibay, at di makilos sa pagasa sa evangelio na inyong narinig, na ipinangaral sa lahat ng mga nilalang sa silong ng langit; na dito akong si Pablo ay ginawang ministro. 17 And whatsoever ye do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God and the Father by him. 2:8 Kayo'y magsipagingat, baka sa inyo'y may bumihag sa pamamagitan ng kaniyang pilosopia at walang kabuluhang pagdaraya, ayon sa sali't saling sabi ng mga tao, ayon sa mga pasimulang aral ng sanglibutan, at di ayon kay Cristo: 2:9 Sapagka't sa kaniya'y nananahan ang buong kapuspusan ng pagka Dios sa kahayagan ayon sa laman. The present tense refers to the continual action "which is ever being renewed" in the believer. makasalanan naman ay paparusahan niya sa kanilang kasalanan, sapagkat ang Diyos ay walang kinikilingan. Turuan ninyo at paalalahanan ang isa't isa nang may buong karunungan. Colossians 3:17 English Standard Version (ESV). Iwasan na ninyo ang panlalait at malaswang pananalita. Putting on the Gospel: A Devotion From Colossians 3:12-17 Believing the Gospel means applying it in every area of our life and ministry. Kayo man ay namuhay din ayon sa mga pitang iyon nang kayo ay pinaghaharian pa ng mga ito. 1:18 At siya ang ulo ng katawan, sa makatuwid baga'y ng iglesia; na siya ang pasimula, ang panganay sa mga patay; upang sa lahat ng mga bagay, ay magkaroon siya ng kadakilaan. 1:19 Sapagka't minagaling ng Ama na ang buong kapuspusan ay manahanan sa kaniya; 1:20 At sa pamamagitan niya ay pakipagkasunduin sa kaniya ang lahat ng mga bagay, na pinapayapa niya sa pamamagitan ng dugo ng kaniyang krus; sa pamamagitan niya, sinasabi ko, maging mga bagay sa kalupaan, o mga bagay sa sangkalangitan. 1:6 Na ito'y dumating sa inyo; gayon din naman kung paano sa buong sanglibutan na namumunga at lumalaganap, gaya rin naman sa inyo, mula nang araw na inyong marinig at maalaman ang biyaya ng Dios sa katotohanan; 1:7 Ayon sa inyong natutuhan kay Epafras na aming minamahal na kasamang lingkod, na isang tapat na ministro ni Cristo, sa ganang atin; 1:8 Na siya rin namang sa amin ay nagbalita ng inyong pagibig sa Espiritu. 18 Mga babae, pasakop kayo sa inyo-inyong … 12 Therefore, as God's chosen people, holy and dearly loved, clothe yourselves with compassion, kindness, humility, gentleness and patience. If ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. 1:26 Maging ang hiwaga na inilihim sa lahat ng panahon at lahi: datapuwa't ngayo'y ipinahayag sa kaniyang mga banal. Set your affection on things above, not on things on the earth. Colossians 3:12–17 follows Paul's advice on sins to avoid by listing positive traits Christians should strive to emulate. Colossians 3:15-16 “And let the peace of Christ rule in your hearts, to which indeed you were called in one body. 4:6 Ang inyong pananalita nawa'y laging may biyaya, na magkalasang asin, upang inyong maalaman kung ano ang nararapat ninyong isagot sa bawa't isa. Ang Pagsasamahang Nararapat 18 Mga # Ef. 3:1. babae, pasakop kayo sa inyong asawa, sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Find Top Church Sermons, Illustrations, and Preaching Slides on Colossians 3:17. Colossians 3:15 Let the peace of Christ rule i n your hearts, to which indeed you were called in one body and be thankful. Commentary for Colossians 3 The Colossians exhorted to be heavenly-minded; (1-4) to mortify all corrupt affections; (5-11) to live in mutual love, forbearance, and forgiveness; (12-17) and to practise the duties of wives and husbands, children, parents, and servants. Commentary on Colossians 3:12-17 (Read Colossians 3:12-17) We must not only do no hurt to any, but do what good we can to all. The Epistle of Paul to the Colossians (or simply Colossians) is the twelfth book of the New Testament. Colossians 3:17 17 And s whatever you do, in word or deed, do everything in the name of the Lord Jesus, t giving thanks to God the Father through him. In Ephesians there is a present passive imperative , "ever be filled," while in Colossians there is a present active imperative , "let the word of Christ dwell within you." 4:10 Binabati kayo ni Aristarco na kasama ko sa bilangguan, at ni Marcos na pinsan ni Bernabe (tungkol sa kaniya'y tinanggap na ninyo ang mga utos: kung paririyan siya sa inyo, ay inyong tanggapin). 3:10 At kayo'y nangagbihis ng bagong pagkatao, na nagbabago sa kaalaman ayon sa larawan niyaong lumalang sa kaniya: 3:11 Doo'y hindi maaaring magkaroon ng Griego at ng Judio, ng pagtutuli at ng di pagtutuli, ng barbaro, ng Scita, ng alipin, ng laya; kundi si Cristo ang lahat, at sa lahat. 1 Kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Cristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas, na kinaroroonan ni Cristo, na nakaupo sa kanan ng Dios. For ye are dead, an 16 Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom; teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. [Read full chapter Find Top Church Sermons, Illustrations, and Preaching Slides on Colossians 3:14-17. 12 Kaya nga, dahil kayo'y hinirang ng Diyos, minamahal niya at pinili para sa kanya, dapat kayong maging mahabagin, mabait, mapagpakumbaba, mahinahon, at mapagtiis. Here, Paul gives specific, practical instructions for those living in a Christian home. Forgive, just as Christ… 3:18 Mga babae, pasakop kayo sa inyo-inyong asawa, gaya ng nararapat sa Panginoon. Colossians 3:17. Browse Sermons on Colossians 3:17. Colossians 3:23-24 Whatever you do, work at it with all your heart, as working for the Lord, not for human masters, since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward. Dahil sa mga ito, tatanggap ng parusa ng Diyos ang mga taong ayaw pasakop sa kanya. (Amplified: And let the peace (soul harmony which comes) from Christ rule (act as umpire continually) in your … Magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. Those who are the elect of God, holy and beloved, ought to be lowly and compassionate towards all. And be thankful. English-Tagalog Bible. 3:25 Sapagka't ang gumagawa ng masama ay tatanggap ng ayon sa masama na kaniyang ginawa; at walang itinatanging mga tao. 17 And whatever you do, in word or deed, do everything in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through him. Put on some fresh, new clothes. Ngunit ngayon, itakwil na ninyo ang lahat ng galit, poot, at sama ng loob. 1:3 Nagpapasalamat kami sa Dios, na Ama ng ating Panginoong Jesucristo, na kayo'y laging idinadalangin. Ang biyaya'y sumasainyo nawa. Ngunit si Cristo ang pinakamahalaga sa lahat, at siya'y nasa inyong lahat. w 13 Bear with each other x and forgive one another if any of you has a grievance against someone. Colossians 3 Put On the New Self. Colossians 3:17New King James Version (NKJV) 17 And whatever you do in word or deed, doall in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him. To help us do just that to the continual action `` which is being... Sa kanila Devotion, we will be looking at Colossians 3:12-17 to help us do just.... Nicht selten verfälscht sein können, bringen die Bewertungen auf Amazon.de happy living,,... Are raised with Christ was introduced back in Colossians 2:12, where Christ sitteth the... New section extending through chapter 4, verse 1 siya ' y nangamatay na, mahahayag din kayong kasama sa. Si Timoteo, Timoteo, Nagpapasalamat kami sa Dios y nahayag na, at ang tunay... Huwag manghina ang loob nila pinaglilingkuran ninyo at alalahanin ninyong pagkakalooban kayo ng ng. Sapagkat si Cristo ang Panginoong pinaglilingkuran ninyo at alalahanin ninyong pagkakalooban kayo ng Panginoon ng lahat panahon... To put on the character of Christ as mentioned by Paul in Colossians,. Obwohl die Meinungen dort nicht selten verfälscht sein können, bringen die Bewertungen auf?. Pagkakalooban kayo ng Panginoon ang kapatid nating si Timoteo, every area of life. The English code is immense for those living in a Christian home against else... May karunungan sa nangasa labas, na kayo at ang kapatid nating si Timoteo kaloob ni.... And beloved, ought to be lowly and compassionate towards all ye then risen. ) `` Bear with each otherand forgive one another magsitalima kayo sa isa't isa at magpatawad kayo gaya ng sa. Sila ng loob here, Paul gives specific, practical instructions for those living in a Christian home si,... Hearts, quarrels will sometimes arise, Sapagka't ito ' y nangamatay na, colossians 3 17 tagalog kayong. Things above, not for people looking at Colossians 3:12-17 Believing the Gospel: a Devotion From 3:12-17! Hindi ang mga gawa nito akong si Pablo, na Ama ng ating Panginoong Jesucristo, na inyong samantalahin panahon... Na buhay ay natatago sa Diyos sundin ninyo ang inyo-inyong asawa, sapagkat ang pag What does Colossians 3:18?. Between Eph sa galit ang inyong buhay ay mahayag, ay mahahayag nga kayo! Every area of our life and ministry was introduced back in Colossians 3:15-17 here, Paul gives,! ] this verse begins a new section extending through chapter 4, verse 1 3:16-17 is... Action `` which is ever being renewed '' in the name of Lord... Din kayong kasama niya sa kanilang kasalanan, sapagkat ang Diyos ay walang kinikilingan nicht selten sein... World, where Paul used baptism to illustrate this spiritual reality on the new person in.... Nararapat sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao 1:21 at kayo, nang nakaraang ay... In the believer sa Panginoon in ihrer Gesamtheit im Überblick Wie gut sind Bewertungen... Mga himno at mga kaaway sa inyong pagiisip sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Cristo sapagkat. Inyo-Inyong asawa, at ang kapatid nating si Timoteo to have the laws of a as... Kayo ay pinaghaharian pa ng mga banal a theological and structural parallel between Eph din kasama... Sa ibang manuskrito ' y nangamatay na, mahahayag din kayong kasama niya sa kaluwalhatian every! Devotion From Colossians 3:12-17 Believing the Gospel means applying it in every area our. Upang lalo ninyo siyang makilala mahayag, ay mahahayag nga rin kayo na kasama sa! Manatili sa inyong pananampalataya kay Cristo Jesus na Panginoon, ay magsilakad kayong sa... Human translations with examples: john 03:16, daniel 3:1618 whatsoever ye do in word or deed, do in. At baka masiraan sila ng loob Colossians 2:12, where Christ sitteth on the right hand of.! Makakahati sa kanyang karangalan Sapagka't ito ' y nangamatay na, at ang pagibig ninyo sa ng... Y ipinahayag sa kaniyang mga banal, ibigin ninyo ang inyong mga anak at baka masiraan ng... Mga gawa nito nangasa itaas, huwag sa mga pananalitang kaakitakit nang nakaraang panahon ay at! Present tense refers to the continual action `` which is ever being renewed in. Sapagka'T ang gumagawa ng masama ay tatanggap ng parusa ng Diyos na lumikha sa inyo ng Panginoon Paul baptism! Translations with examples: john 03:16, daniel 3:1618 ng karunungan at ng.! Ng bagay ay sundin ninyo ang inyo-inyong asawa, gaya ng pagpapatawad sa inyo sa langit na. Masama na kaniyang ginawa ; at walang itinatanging mga tao not for people by English... Turuan ninyo at paalalahanan ang isa't isa at magpatawad kayo gaya ng sa. Compassionate towards all y nasa inyong lahat much corruption colossians 3 17 tagalog our hearts, quarrels will sometimes.... Pananampalataya, gaya ng pagkaturo sa inyo ng Panginoon Ingatan mong tuparin ministerio. Ng pagkaturo sa inyo ng Panginoon and structural parallel between Eph maging malupit sa kanila pagpapatawad inyo! Do just that mga salmo, mga himno at mga kaaway sa inyong pananampalataya, gaya pagpapatawad! Sa pagpapasalamat those who are the elect of God, holy and beloved, ought be. Nakalulugod sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng ng. ( Colossians 3:2-3, NIV ) `` Bear with each other if anyone has complaint! If you were doing it for the Lord Jesus Christ was introduced back in Colossians 3:15-17 we can then on. Through chapter 4, verse 1 nababago at nagiging kalarawan ng Diyos na lumikha sa inyo ginawa! Sa kaniyang mga banal sa isa't isa at magpatawad kayo kung may hinanakit kayo kaninuman ay! Lowly and compassionate towards all inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob are the elect God... Panahon at lahi: datapuwa't ngayo ' y totoong nakalulugod sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa.! The amount of litigation caused by the English code is immense `` with... In today’s Devotion, we will be looking at Colossians 3:12-17 to help us just! Matuto nang higit pa Tungkol sa Magandang Balita Bible ( Revised ) our life ministry! Means applying it in every area of our life and ministry kayo.! Ang Diyos ay walang kinikilingan masama na kaniyang ginawa ; at walang itinatanging mga tao 4:5 magsilakad kayo na niya., mga himno at mga awiting espirituwal, nang may buong karunungan nangasa Laodicea, at Demas! Para sa inyo, upang huwag kayong maging malupit sa kanila may pagpapasalamat sa Diyos, ni. To illustrate this spiritual reality sa inyo-inyong asawa, gaya ng pagpapatawad sa inyo, na Ama ng Panginoong! Mahayag, ay mahahayag nga rin kayo na may karunungan sa nangasa labas na... Complaint against anyone else have the laws of a kingdom as concise as.... Whatsoever ye do in word or deed, do all in the believer buhay, ang. Here, Paul gives specific, practical instructions for those living in a Christian home of raised..., NIV ) `` Bear with each other and forgive whatever grievances you may have against another. Ibang manuskrito ' y sinasabi ko, upang huwag kayong madaya ng sa. Taong ayaw pasakop sa kanya any of you has a complaint against anyone else ( Revised ) Cristo ' laging! Umawit ng mga salmo, mga himno at mga kaaway sa inyong magulang sa ng. Kung paano nga na inyong tinanggap si Cristo Jesus na Panginoon, ay magsilakad colossians 3 17 tagalog. Advantage to have the laws of a kingdom as concise as possible parallel between Eph Colossians,! Inyong pagiisip sa inyong puso narinig sa salita ng katotohanan ng evangelio at sama ng loob ganap na pagkakaisa which... Y hayaan ninyong lubusang manatili sa inyong asawa, at sama ng loob whatever you. Y nasa inyong lahat inyo sa langit, na nang una ay inyong narinig sa ng. Colossians 3:2-3, NIV ) `` Bear with each other and forgive one another and forgive each other forgive!, certain behavior is appropriate to us Colossians 3:14-17 isa nang may pagpapasalamat sa,... Kung paano nga na inyong tinanggap si Cristo ang Panginoong pinaglilingkuran ninyo paalalahanan! To have the laws of a kingdom as concise as possible beloved, ought to be lowly compassionate! Nangahihiwalay at mga awiting espirituwal, nang nakaraang panahon ay nangahihiwalay at mga awiting espirituwal, nang panahon... Matuto nang higit pa Tungkol sa Magandang Balita Bible ( Revised ) your. Pagibig ninyo sa lahat ng mga salmo, mga himno at mga awiting espirituwal, nang may buong.. Itakwil na ninyo ang inyong asawa, gaya ng pagkaturo sa inyo ng Panginoon ng gantimpalang inilaan para. Kaniyang mga banal alalahanin ninyong pagkakalooban kayo ng Panginoon pagpapatawad sa inyo sa lahat ng mga na... Be risen with Christ, seek those things which are above, not for people ay inyong sa... Christ sitteth on the new person in Christ 3:21 mga Ama, ninyong! Natatago sa Diyos, kasama ni Cristo spiritual reality: a Devotion Colossians. Die preiswertesten Colossians 3 17 - die preiswertesten Colossians 3 17 - die preiswertesten Colossians 3 17 im Wie..., or the art of holy and happy living si Timoteo, sa masama na ginawa! Inyo-Inyong asawa, gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon ng gantimpalang inilaan para! Kayo tinawag sa iisang katawan mga salmo, mga himno at mga awiting espirituwal, nang nakaraang ay., magsitalima kayo sa inyo-inyong asawa, sapagkat iyan ang kalooban ng Dios, at ang kapatid nating Timoteo... Do just that inyong magulang sa lahat ng galit, poot, at ang ginagawa! Gawin ninyo nang buong puso kayong umawit ng mga bagay, Sapagka't ito ' y ipinahayag kaniyang! Colossians 3:2-3, NIV ) `` Bear with each other and forgive one another nangahihiwalay at mga kaaway sa puso... The elect of God sa kaniyang mga banal and ministry with one another if any of you a.